logo

Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ,Doğru ve gerektiğinde güncel ,Belirli, açık ve meşru amaçlar için İşlendikleri amaçla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde NothingTurkiye.net yönetimi tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
NothingTurkiye.net'in faaliyetleri;
İçerik Sağlayıcı olarak Platform Hizmeti Vermek
Google Adsende Reklam Faaliyetleri Sunmak.
Faaliyetlere ait iletişim sağlamak ve yürütmek
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, ip, log, isim soyisim, email, t.c kimlik no, telefon numarası,
kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, NothingTurkiye.net faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için
Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere ( ColorOSTurkiye.net yönetimi,
hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk şirketleri ve/veya kişilerine ) aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER.
Kişisel verileriniz, NothingTurkiye.net yönetimi tarafından hukuki sebeplere dayanarak
ColorOSTurkiye.net’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak,
KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte,
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili NothingTurkiye.net yönetimine destek sistemimiz üzerinden ulaşmanız durumunda
7 (yedi) iş günü içersinde yanıt verilecektir.